जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी पालघर यांचे कार्यालय
२ रा माळा ,पार्श्वनाथ ९, बिडको नाका
ता . जि . पालघर
दूरध्वनी क्रमांक ०२५२५-२५३१११
Email Id:-collectorpalghar@gmail.com