• Home
  • About Us
  • Imp.Tel.no
  • Download
  • Feedback
  • Online Form
विजय संगणक प्रणाली वर आपले स्वागत आहे
eglqy 'kk[kk   lkekU; 'kk[kk   la-xk-;ks- 'kk[kk

 

वनहक्कांबाबत अंमलबजावणी व संनियंत्रण

अंमलबजावणी-ग्रामस्तरावरील पायय्रा
व्‍यक्तिगत स्‍वरुपाचे वन हक्‍काबाबत
व्‍यक्तिगत स्‍वरुपाचे वन हक्‍कासाठी दावा प्रपत्र
(वन हक्‍क समिती मार्फत) व्‍यक्तिगत स्‍वरुपाचे वन हक्‍क पडताळणी प्रपत्र
व्‍यक्तिगत वन हक्‍काबाबत ग्रामसभेच्या ठरावाचे प्रपत्र
वन हक्‍काबाबत ठरावाच्या पडताळणीबाबत मार्गदर्शक तत्वे - उपविभागीय स्‍तरावरील समितीसाठी
जिल्हास्तरीय समितीद्वारे व्‍यक्तिगत वन हक्‍कांना अंतिम मान्यता - मार्गदर्शक तत्वे
सामुदायीक स्‍वरुपाचे वन हक्‍काबाबत
सामुदायीक स्‍वरुपाचे वन हक्‍कासाठी दावा प्रपत्र
(वन हक्‍क समिती मार्फत) सामुदायीक स्‍वरुपाचे वन हक्‍क पडताळणी प्रपत्र
सामुदायीक स्‍वरुपाचे वन हक्‍काबाबत ग्रामसभेच्या ठरावाचे प्रपत्र
ग्रामसभेच्या सामुदायीक वन हक्‍काबाबत ग्रामसभेच्या ठरावाचे प्रपत्र
वन हक्‍काबाबत ठरावाच्या पडताळणीबाबत मार्गदर्शक तत्वे - उपविभागीय स्‍तरावरील समितीसाठी
जिल्हास्तरीय समितीद्वारे सामुदायीक वन हक्‍कांना अंतिम मान्यता - मार्गदर्शक तत्वे
विभिन्‍न स्‍तरावरील नोटीस, रजिस्‍टर्स इत्‍यादिंचे नमुने
विभिन्‍न स्‍तरावर उपयोगात येणारे प्रपत्र
सनियंत्रणासाठी नमुने
मासिक/त्रैमासिक अहवालाचे प्रपत्र

 

Home  |   About Us  |   Imp. Tel. No.  |  Download  | Feedback  |  On line form

       Vijay Software          

Copyright @ 2011 Samarth Bharat InfoTech All rights reserved