• Home
  • About Us
  • Imp.Tel.no
  • Download
  • Feedback
  • Online Form
विजय संगणक प्रणाली वर आपले स्वागत आहे
eglqy 'kk[kk   lkekU; 'kk[kk   la-xk-;ks- 'kk[kk

 


 

प्रसिध्‍दी व जनजागृती

श्राव्य माध्यम
मराठी भाषेतील जिंगल्‍स
लोकसंगीतावर आधारित जिंगल्‍स
छापील माध्यम
लोकांपर्यंत थेट संपर्क
माहितीपट/लघुपट
माहितीपट - सोमाचे स्वप्न
आदिवासी बोली भाषेत अनुवादित वन हक्‍क कायदा 2006 व नियम 2008
भिली (मध्‍य प्रदेश जवळचे क्षेत्र)
गोंडी (मध्य प्रदेशलगत)
कोरकू
भिल (नंदुरबार)
मावची
कोटली (तळोदा क्षेत्र)
नोयरी भाषा (उत्तर अक्कलकुवा क्षेत्र)
भिली (तालुका अक्राणी-अक्कलकूवा)
गोंडी (गडचिरोली)

Home  |   About Us  |   Imp. Tel. No.  |  Download  | Feedback  |  On line form

       Vijay Software          

Copyright @ 2011 Samarth Bharat InfoTech All rights reserved