• Home
  • About Us
  • Imp.Tel.no
  • Download
  • Feedback
  • Online Form
विजय संगणक प्रणाली वर आपले स्वागत आहे
eglqy 'kk[kk   lkekU; 'kk[kk   la-xk-;ks- 'kk[kk

 


 

क्षमता वृध्‍दी व प्रशिक्षण

प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण – स्‍थानिक पातळीवर उपलब्‍ध प्रशिक्षक
नागपूर येथे प्रशिक्षण दिलेले प्रशिक्षक
औरंगाबाद येथे प्रशिक्षण दिलेले प्रशिक्षक
जिल्‍हा स्‍तरावरील अधिका-यांचे मार्गदर्शन व प्रशिक्षण
अंमलबजावणीशी निगडीत अशासकीय संघटना
पॉवर पॉइंट प्रेसेंटेशेन (मराठी) – कायदा 2006
पॉवर पॉइंट प्रेसेंटेशेन (मराठी) – नियम 2008
पॉवर पॉइंट प्रेसेंटेशेन (इंग्रजी) – कायदा 2006
पॉवर पॉइंट प्रेसेंटेशेन (इंग्रजी) – नियम 2008
वन हक्क समिती प्रशिक्षण कार्यक्रम – मार्गदर्शिका
वनहक्क समितीकडॆ आवश्यक असलेले कौशल्य
पुणे येथील दि.14-15 नोव्हेंबर2008 च्या कार्यशाळेची फलनिष्पत्ती
वनहक्कासाठी जीओइंर्फमॅटीक्सचा वापर काही सूचना
जीओइंर्फमॅटीक्सच्या तंत्राचा वापर

Home  |   About Us  |   Imp. Tel. No.  |  Download  | Feedback  |  On line form

       Vijay Software          

Copyright @ 2011 Samarth Bharat InfoTech All rights reserved